Tytuł projektu:

„Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności w firmie Polgast Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i oprogramowania” nr RPWP.01.05.02-30-0130/15-00.

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.Beneficjent: Polgast Sp. z o.o. z siedzibą w Wieleniu

Okres realizacji projektu: 15.02.2016 – 21.07.2017

Całkowita wartość projektu: 1.035.056,00 PLN

Wartość dofinansowania: 241.822,41 PLNRealizacja projektu obejmuje zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.